Movilizar, resistir, transformar

menu2

Soberanía Alimentaria

Actúa

Petición denegación del experimento con moscas transgénicas

Benvolgut Sr. Molins:

L’empresa britànica Oxitec va presentar el passat mes de gener un expedient de sol•licitud per alliberar mosques de l’oliva transgèniques a la província del Tarragona.

La decisió final de l’autorització de l’experiment depèn de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia que vostè ocupa, pel que em dirigeixo a vostè per sol•licitar-li que no autoritzi la realització de l’experiment.

A la sol•licitud presentada per Oxitec manca informació rellevant i necessària per prendre una decisió fonamentada en aspectes de seguretat i impactes ambientals. A més, l’alliberament de mosques transgèniques planteja problemes agronòmics i comercials que han de ser analitzats de forma més acurada. En cas d’autoritzar-se, es tractaria del primer alliberament d’animals modificats genèticament a Europa, i de mosques transgèniques al món.

Com bé sap, l’experiment sol•licitat per Oxitec consisteix en l’alliberament de mascles transgènics de la mosca de l’oliva per que es creuen amb les femelles silvestres. La modificació genètica fa que les femelles procedents d’aquests aparellaments morin en fase larvària. En no poder arribar a la fase adulta, no poden reproduir-se i així es reduiria, teòricament, la població silvestre de mosques de l’oliva.

No obstant, existeixen nombrosos dubtes sobre l’eficàcia de l’estratègia: les mosques sobreviuen fins a l’estadi larval o de pupa i per tant, moltes larves de mosca transgènica moriran dintre de la pròpia oliva i per tant, continuarà havent un dany significatiu a la producció, i les olives estaran contaminades amb un elevat nombre de larves transgèniques mortes. Entre les implicacions de l’experiment es troba el risc real de que les mosques transgèniques entrin d’aquesta forma a la cadena alimentària, fet que amb tota probabilitat provocarà el rebuig tant de les persones consumidores com dels pagesos i de la indústria de l’oli. A més, l’empresa no ha presentat, a la seva sol•licitud, cap estudi sobre els possibles efectes a la salut de la interacció amb les mosques transgèniques, o plans de bioseguretat apropiats.

La informació disponible fins el moment mostra que l’efectivitat de l’estratègia és molt limitada i els riscs molt elevats: la dispersió de les mosques transgèniques fora del lloc d’experimentació, l’entrada a la cadena alimentària, el dany a la qualitat de l’oliva i l’oli, així com un possible augment sobtat d’altres tipus de plagues.

Vull aprofitar per recordar-li que existeixen investigacions que han donat lloc a importants millores en el control sostenibles de la mosca de l’oliva, i que altres alternatives amb menys riscs s’estan investigant per al seu ús en un futur proper.

Per tots aquests motius li prego que en la seva decisió tingui en compte l’abast de l’experiment i la seva enorme responsabilitat davant d’una qüestió d’elevat interès per a la salut, el medi ambient i la producció d’oli.

…………………….

En castellano

Estimado Señor Molins:

La empresa británica Oxitec presentó en enero de este año un expediente de solicitud para liberar moscas del olivo transgénicas en la provincia de Tarragona.

La decisión final de la autorización del experimento depende de la Dirección General d’Agricultura y Ramaderia que usted ocupa, por lo que me dirijo a usted para solicitarle que no autorice la realización del experimento.

En la solicitud presentada por Oxitec falta información relevante y necesaria para tomar una decisión fundamentada, en aspectos de bioseguridad e impactos ambientales. Además la liberación de moscas transgénicas plantea problemas agronómicos y comerciales que deben ser analizados más profundamente. En caso de autorizarse, se trataría de la primera liberación de animales modificados genéticamente en Europa y de moscas transgénicas en todo el mundo.

Como bien sabe el experimento solicitado por Oxitec consiste en la suelta de machos transgénicos de mosca del olivo para que se apareen con las hembras silvestres. La modificación genética hace que las crías procedentes de estos apareamientos mueran en fase larvaria, al no llegar a la fase adulta no se pueden reproducir y de este modo se reduciría teóricamente la población silvestre de moscas del olivo.

Sin embargo la eficacia de la estrategia es muy dudosa: las moscas sobreviven hasta el estado larvario o de pupa así que muchas larvas de mosca transgénica morirán dentro de la propia aceituna, por eso seguirá habiendo un daño significativo a la producción y las aceitunas estarían contaminadas con un elevado número de larvas transgénicas muertas. Entre las implicaciones del experimento se encuentra el riesgo real de que las moscas transgénicas entren de este modo en la cadena alimentaria, lo que provocará con toda seguridad el rechazo tanto de las personas consumidoras como de los agricultores y la industria aceitera. Además la empresa no ha presentado en su solicitud ningún estudio sobre los posibles efectos en la salud de la interacción con las moscas transgénicas o planes de bioseguridad apropiados.

La información disponible hasta el momento muestra que la efectividad de la estrategia es muy limitada y los riesgos muy altos: la dispersión de las moscas transgénicas fuera del lugar de experimentación, la entrada en la cadena alimentaria, el daño a la calidad de la aceituna y el aceite, así como un posible aumento repentino de otros tipos de plagas. Quiero aprovechar para recordarle que existen investigaciones que han dado lugar a importantes mejoras en el control sostenible de la mosca del olivo y otras alternativas con menos riesgos que se están investigando para su uso en un futuro próximo.

Por todo ello le ruego que en su decisión tenga en cuenta el alcance del experimento y su enorme responsabilidad ante una cuestión de interés crucial para la salud, el medio ambiente y la producción de aceite.

En Amigos de la Tierra contamos con el apoyo de más de un millón de personas en más de 70 países de los cinco continentes